Projektová dokumentace

Projektová dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – SITUACE STAVBY                           

– DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY

                  D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

 D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

                  D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

                  D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB   

E – DOKLADOVÁ ČÁST                                                      

                                                    

K projektové dokumentaci je možné objednat:

Výškové a geometrické zaměření pozemku

Měření radonového indexu pozemku

Geologický a hydrogeologický průzkum

Průkaz energetické náročnosti (energetický štítek + ztráty)

Projekt plynové instalace

Projekt přípojek ZTI, elektro, plynu

Projekt ČOV a studny

Statické posouzení konstrukcí

Prováděcí projekt stavební, ZTI, ÚT, Elektro

Projekt vjezdu na pozemek

Dopravně inženýrské opatření

Tepelné zisky objektu

Projekt oplocení

Projekt garáže

Osvětlení a oslunění budovy

Hluková zátěž

Akustika konstrukcí

Tepelně technické posouzení skladby či detailu

Větší počet paré

3D model