Inženýring


Pod pojmem inženýring se skrývá řada odborných, převážně administrativních úkonů od přípravy až po dokončení stavby. Tyto činnosti pro Vás  zajistíme v rozsahu dle Vašeho přání.

V zastoupení stavebníka rychle a profesionálně zařídíme:

 • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů ke všem stupňům povolovacích řízení
 • změnu stavby před jejím dokončením
 • povolení odstranění stavby
 • změny v účelu užívaní stavby
 • kolaudační rozhodnutí
 • souhlas s užíváním stavby
 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • územní rozhodnutí 
 • územní souhlas
 • povolení ke zřízení sjezdu – připojení pozemku na komunikací
 • odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu

ROZSAH ČINNOSTÍ K VYŘÍZENÍ STAV. POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ STAVBY, ÚZ. ROZHODNUTÍ atd.

STANDARDNÍ JEDNODUCHÁ STAVBA do 150 m2, kde jsou již vyřešeny sítě (stavba, kde jsou stávající přípojky ukončené vodoměrnou a revizní šachtou nebo je jako zdroj pitné vody stávající studna, navržena jímka, ukončení NN v elektroměrném pilířku u hranice pozemku, ukončení plynu v HUP, investor má souhlasy s napojením a smlouvy se správci sítí):

 • úvodní jednání s investorem (zjištění potřebných podkladů k vyřízení povolení, nebo žádost   o územně plánovací informaci na příslušném stavením úřadu)
 • vyjádření k existenci sítí
 • zajištění stanovisek dotčených orgánů
 • zajištění souhlasu osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas se stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu (v rámci zachování dobrých sousedských vztahů doporučujeme tyto osoby stavebníkem o svém záměru informovat předem)

ČINNOSTI K VYŘÍZENÍ SÍTÍ:

 • smlouva s dodavatelem elektřiny o připojení k distribuční soustavě NN
 • smlouva s dodavatelem plynu o připojení k distribuční soustavě zemního plynu
 • zjištění stávajícího vedení sítí vodovodu a kanalizace
 • projekt přípojky vodovodu a (nebo) kanalizace
 • projekt plynovodní přípojky
 • zajištění souhlasu správce sítě s napojením na veřejné sítě vodovodu a kanalizace
 • smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno, smlouva o právu provést stavbu – v případě vedení přípojek inženýrských sítí přes cizí pozemky

DALŠÍ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

 • vynětí ze ZPF včetně výpočtu odvodů za odnětí
 • povolení sjezdu, jenž uděluje obec, obsahující pouze projekt sjezdu
 • povolení sjezdu, jenž uděluje Odbor dopravy příslušného úřadu, obsahující:
 1.  konzultaci s DI Policie ČR, zajištění jejich souhlasu
 2. konzultace se SÚS, zajištění jejich souhlasu
 3. konzultace s odborem správy majetku města, zajištění jejich souhlasu
 4. vypracování projektu sjezdu
 5. podání žádosti na Odbor dopravy
 • jednání ohledně povolení stavby v ochranném pásmu lesa, vodního toku apod.
 • jednání ohledně povolení výjimky z OTP – zák. 268/2009 Sb. (např. povolení výjimky z odstupových vzdáleností)

ČINNOSTI POTŘEBNÉ K ZAHÁJENÍ STAVBY:

 • uzavření smlouvy se správcem sítě o dodávce vody a osazení vodoměru
 • uzavření smlouvy s ČEZ (nebo jiným dodavatelem NN) o odběru elektřiny pro stavbu (smlouva o odběru elektřiny se zvolením staveništní sazby NN)
 • revize odběrného místa NN (pilířek)

KOMPLETNÍ ZASTUPOVÁNÍ STAVEBNÍKA:

 • Stavebníka na základě plné moci zastoupíme při jednáních s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí na nich stojících, s příslušnými úřady, dotčenými orgány, se správci sítí, při místních šetřeních, nařízených ústních jednáních apod.

 

4 komentáře u „Inženýring

 1. Pingback: WP Notify

 2. Pingback: Google News

 3. Pingback: TikTok

 4. Pingback: WP Notify

Komentáře nejsou povoleny.