Nová zelená úsporám 2015

Oblasti podpory:

logoA. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie      

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Základní právidla NZÚ pro RD v roce 2015:

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem),
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou.
  DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov),
 • doklad o právní osobnosti (subjektivitě – pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, předkládá se i v případě společného jmění manželů),
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou)

Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se předkládají rovnou i dokumenty prokazující řádné dokončení podporovaných opatření, respektive dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.

K PRŮBĚHU REALIZACE:

 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá
 • výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,
 • soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,
 • faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie,
 • potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie.
  DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie,
 • doklad o dokončení realizace – pouze pro oblast podpory C – originál nebo prostá kopie,
 • závěrečná zpráva stavebního dozoru – pouze pro oblast podpory A,
 • protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze oblast podpory B a podoblast podpory C.4,
 • dokumenty k veřejné podpoře – pouze v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory,
 • dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu – předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) – originál nebo prostá kopie.

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

zdroj: www.jaknazelenou.cz