Kotlíková dotace


Kotlikova-dotace-VIADRUS-747x356
Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kW) na území daného kraje. Podporována je náhrada stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním novými účinnými nízkoemisními kotli:

 • kotlem na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.),
 • zplyňovacím kotlem emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;
 • atmosférickým nebo kondenzačním kotlem na plynná paliva. Nově instalovaný kotel musí být uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz http://www.sfzp.cz/, sekce Národní programy, Přílohy XIII).

Výměna jiného typu kotle než kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním se nepodporuje.

Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických, kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva, nebo kamen. Požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP, Odboru ochrany ovzduší.

V rámci podoblasti C – Efektivní využití zdrojů energie, bude možné čerpat dotace také na výměnu kotle. Podporovány budou jak kotle na tuhá paliva, tak i plynové kondenzační kotle. Dotaci však můžete získat i na krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem.

Kdy mohu žádat o dotace na kotel?

Dotace na kotle jsou součástí první výzvy, o dotaci je možné požádat ihned ve vyhlášeném termínu podávání žádostí. Dotaci na kotel můžete získat při současném zateplení obálky domu (v takovém případě je dotace o něco vyšší) nebo samostatně, aniž byste museli dům zateplovat.

Dotaci lze získat pouze na materiály a výrobky, které jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Také instalaci kotle může provést pouze firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Více na www.nzu2013.cz. Při podpisu smlouvy o získání dotace se uživatele musí čestným prohlášením zavázat, že kotel bude provozovat po celou dobu udržitelnosti, případně jeje vymění za jiný stejných parametrů.

Jak velkou můžete dostat dotaci?

Při určení výše dotací na kotel je směrodatný hlavně jeho typ a také, zda současně provedete zateplení obálky domu (opatření v oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti budov).

Výše dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 50 000 75 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 100 000 75 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 50 000 75 %
Krbová kamna s ručním přikládáním 55 000 75 %
Plynový kondenzační kotel 18 000 75 %

Výše podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na kotle a krbová kamna bez současného zateplení domu

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 80 000 55 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Krbová kamna s ručním přikládáním 45 000 55 %
Plynový kondenzační kotel 15 000 55 %

Výše podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Podporovány jsou pouze kotle s nízkými emisemi. Informace o vyžadovaných technických parametrech by vám měl poskytnout prodejce kotle

Kdo je oprávněným žadatelem o dotaci?

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. Žadatelem je vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům (objekt k bydlení) je blíže defi novaný jako objekt, v němž jsou nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V případě společného jmění manželů je nutný písemný souhlas druhého z manželů.

Mohu si zažádat o dotaci, pokud jsem vlastníkem bytu v domě se 4 bytovými jednotkami?

V takovémto případě není možné žádat o dotaci. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Jaký typ kotle si mohu vybrat a jakou výši dotace mohu dostat? Typy podporovaných kotlů žadatelé naleznou ve vyhlášené výzvě. Po zvolení typu kotle si žadatel musí vybrat konkrétní výrobek, který je uveden v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, Přílohy XIII). Typ kotle Max. výše podpory A kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva 40 000 Kč B kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva 60 000 Kč C zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší 55 000 Kč D plynový atmosferický kotel na zemní plyn 15 000 Kč E plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje nebo Fondu.

Kdy si mohu zakoupit nový kotel a nainstalovat ho?

Nový kotel si žadatel může zakoupit a nainstalovat v doběpo vyhlášení příslušné výzvy a to do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace. Pokud si žadatel zakoupí kotel před vyhlášením výzvy nebo po uplynutí 9 měsíců od odeslání vyrozumění, nemůže být jeho žádost o dotaci akceptována (viz Přílohy XIII, článek II Uznatelné náklady projektu).

Pokud jsem kotel zakoupil před vyhlášením výzvy, mohu přesto o dotaci žádat?

Pokud je kotel zakoupen před vyhlášením výzvy, není možné zažádat o dotaci. Pokud bude v tomto případě žádost podána, bude po kontrole vyřazena. Kdy mohu zlikvidovat původní kotel a jakým způsobem? Kotel musí být v době vyhlášení výzvy zapojen do otopné soustavy. Fotografi e kotle zapojeného do otopné soustavy v domě jsou povinnou přílohou žádosti. Kotel může být zlikvidován až po podání žádosti. Ke smlouvě je nutné doložit:  doklad o likvidaci původního kotle  při samotné likvidaci je nutné pořídit fotodokumentaci, ze které je patrné, že je kotel znehodnocen (např. provrtání kotle, rozřezání kotle, apod.)  písemný popis způsobu znehodnocení kotle  z fotodokumentace musí být patrné, že se jedná o stejný kotel, na jehož výměnu je uplatňována dotace (doporučujeme dodání čelního pohledu, horního a obou bočních pohledů).

Kde najdu Seznam výrobků a technologií?

Seznam výrobků a technologií (SVT) je dostupný na internetových stránkách Státního fondu životní- ho prostředí České republiky (http://registrace.nzu2013.cz/svt/). Tento seznam budeme po dobu trvání dotačního titulu neustále aktualizovat.

Proč v Seznamu výrobků a technologií není kotel, který jsem si vybral?

Existují dvě možnosti, proč žadatelem vybraný kotel není v Seznamu výrobků a technologií:  Výrobce nezažádal o zapsání výrobku do Seznamu výrobků a technologií.  Výrobek nesplňuje požadavky na účinnost kotle a emisní parametry. Požadavky jsou defi novány v Metodickém pokynu MŽP, Odboru ochrany ovzduší, k defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny nebo www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4083-metodicky_pokyn_nizkoemisni_spalovaci_zdroj.pdf).

Kdy dostanu podporu – až kotel koupím, nebo předem?

Po vyhodnocení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění, zda mu dotace bude nebo nebude poskytnuta. Podpora bude vyplacena až po podpisu smlouvy s Fondem. Smlouva může být uzavřena až po nákupu a instalaci nového kotle, znehodnocení a doložení likvidace starého kotle. Finanční prostředky budou převedeny na číslo účtu žadatele, které je uvedeno ve „Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“. Žadatel musí být majitelem tohoto účtu.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o dotaci?

Žadatel spolu s řádně vyplněným formulářem žádosti předkládá na základě výzvy:  fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (z fotodokumentace musí být patrné, o jaký typ kotle se jedná – doporučujeme dodání čelního pohledu, horního a obou bočních pohledů)  v případě více vlastníků rodinného domu/bytové jednotky písemný souhlas ostatních vlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě  v případě vlastnictví nemovitosti ve společném jmění manželů písemný souhlas druhého z manželů k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě.

Na co nesmím zapomenout při podání žádosti?

Formulář žádosti musí být podepsán vlastnoručním podpisem žadatele, v opačném případě bude žádost vyřazena.

Jaký je rozdíl mezi likvidací a znehodnocením kotle?

Znehodnocení kotle se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu, znehodnocení musí být zřejmé z předložených fotografií. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle firmou nebo jeho odvoz do sběrných surovin. Doklad o likvidaci kotle vystavuje firma, která kotel odvezla a následně zlikvidovala nebo např. sběrné suroviny.

Jaké dokumenty musím doložit po výměně kotle, tedy ke smlouvě?

 • Čestné prohlášení žadatele o tom, že ke dni předložení žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, příslušné-ho kraje, Fondu a MŽP (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky)
 • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele – příjemce podpory u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu,
 • příslušný výpis z Katastru nemovitostí – List vlastnictví k předmětnému rodinnému domu/bytové jednotce, který nebude starší než 1 měsíc,
 • čestné prohlášení, že nedochází k převodu ani přechodu vlastnictví tohoto objektu v době uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace (tedy od doby podání žádosti po podpis smlouvy o poskytnutí dotace),
 • souhlas druhého z manželů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to v případě, že nemovitost je ve společném jmění manželů,
 • kopie faktur včetně dokladů o zaplacení vztahujících se k uznatelným nákladům, pokud není na faktuře rozpis položek uznatelných nákladů, je třeba tento rozpis doložit,
 • platný certifikát výrobku, který prokazuje plnění základních požadavků, vyplývajících z nařízení vlády č. 163/2002 Sb. V případě kotle zakoupeného či vyrobeného mimo území ČR bude žadatelem předložen kromě výše uvedeného také Protokol o zkoušce výrobku vystavený akreditovanou laboratoří v souladu se Směrnicí 89/106/EHS,
 • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem; protokol žadatel doplní dokladem o proškolení firmy na zakupovaný kotel,
 • doklad o likvidaci stávajícího kotle a fotodokumentaci, včetně písemného popisu, ze které je patrné, že stávající kotel byl znehodnocen v souladu se specifikací v příslušné výzvě. Všechny doklady musí být vystaveny na jméno žadatele.

Mohu dům, do kterého byl instalován kotel pořízený v rámci dotačního programu, prodat?

ANO, ale ve „Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“ jsou přesně definovány podmínky a povinnosti, za jakých je možno dům prodat či přenechat (viz čl. V. Závazky smluvních stran výše uvedené smlouvy).

Zdroj: www.jaknazelenou.cz, www.sfzp.cz